Cookies help MightySignal deliver its services. By using our services, you agree to our use of cookies.Learn more

ABC-klubben: ABC-korsord Lite

Nok Android developer

Platform: Android
App ID: air.se.nok.abckorsordlite
Price: Free
Category: Education, Music & Audio
No SDK Data

Description

ABC-korsord är en ABC-klubben-app för barn som håller på att lära sig läsa och skriva. Låt ditt barn samla föremål och djur och samtidigt träna på att att höra hur bokstäver och ljud låter och skriva ord. ABC-klubbens appar tränar den grundläggande och viktiga fonologiska medvetenheten och ordavkodningen. Med fonologisk medvetenhet menas förmågan att dels kunna dela upp ett ord i olika ljud (analys) dels det bakvända, att kunna sätta ihop olika ljud till ord (syntes).I ABC-korsord tränas särskilt förmågan att identifiera ljuden i ord och sätta samman bokstäver till ord. Hur låter bokstaven? Leta i korsordet efter rätt plats för bokstaven. På nivå 2 väljer barnen bland alla alfabetets bokstäver för att sätta samman ord. När hela korsordet är lagt är spelomgången slut och spelaren får en stjärna som belöning.Svårighetsgraden kan anpassas på olika sätt så att övningen blir på rätt nivå för barnet, t.ex. genom val av versaler/gemener. När en bokstavsgrupp är avklarad dyker ett föremål eller djur upp vid den aktuella bokstavsgruppen på startsidan. Detta visar också hur långt barnet har kommit i appen.En del barn känner nog igen bilderna och övningarna från skolan. ABC-klubben är ett väl spritt läromedel i läs- och skrivinlärning för förskoleklass–årskurs 3.Produktionsstöd till detta läromedel har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.I den här lite-versionen av appen ingår första gruppen med bokstäver, OMAS. Ladda ned fullversionen för att få åtkomst till samtliga nivåer.Upptäck också ABC-klubbens övriga appar: ABC-bingo, ABC-memo, ABC-domino samt den mer omfattande ABC-klubben.Illustrationer: Nathalie Uppström och Micaela FavillaJingel: Johan EckmanLjudeffekter: Visuellt Ljud/www.freesfx.co.uk/www.soundbible.comABC crossword is an ABC Club app for kids who are learning to read and write. Let your child collect objects and animals and at the same time to practice to hear how letters and sounds sounds and write words. ABC Club apps practicing the basic and essential phonological awareness and ordavkodningen. With phonological awareness refers to the ability to both be able to divide a word into different sounds (analysis) and partly it counterintuitive, to be able to put together different sounds into words (synthesis).In ABC crossword trained special ability to identify sounds in words and put the letters into words. How does the letter? Search crossword for the right place for the letter. At level 2, select the children of all the alphabet letters to compose words. When the entire crossword is added is the game round ends and the player gets a star as a reward.The level of difficulty can be adapted in various ways so that the exercise will be at the right level for the child, for example, by the choice of upper / lower case. When a group of letters is finished popping the objects or animals up at the current group of letters on the home page. This also shows how far the child has been in the app.Some children probably recognize the images and exercises from the school. ABC Club is a well-spread teaching materials in reading and writing for the pre-study year 3.Production support to this teaching material has been obtained from the Special Needs Education Authority.In this lite version of the app includes first group of letters, OMAS. Download the full version to get access to all levels.Also ABC club's other apps: ABC bingo, ABC memo, ABC dominoes and the broader ABC Club.Illustrations: Nathalie Uppström and Micaela FavillaJingle: John EckmanSound effects: Audio-Visual / www.freesfx.co.uk / www.soundbible.com

Publisher: Nok Android developer

Number of Apps: 13, including
Latest Update/Release: 143 days ago

Rating:

4.3
Based on 6 ratings

Last Update

1.0.3
Released April 18, 2016

Requested Permissions:

No data

User Base

Firmographic Data