ពាក្យខ្មែរបុរាណ

Khmer Dream

Platform: Android
App ID: com.khmerdream.khmerproverb
Price: Free
Category: Books & Reference
App is no longer available in the app store
5
SDKs Installed
0
SDKs Uninstalled
Last Scanned: 576 days ago

Installed SDKs

  • A/B Testing (1)
  • Ad-Mediation (1)
  • Analytics (2)
  • App Platform (3)
  • Deep-Linking (1)
  • Monetization (1)

Description

-> Download ទុកជាឯកសារយោង-> មានប្រយោជន៍នៅថ្ងៃក្រោយ-> ត្រូវការភ្ចាប់ Internet-> ជាកម្មវិធី Free មិនអស់លុយ-> កម្មវិធីមានទំហំតូច ល្បឿនលឿននិងងាយស្រួលប្រើ-> កូនខ្មែរត្រូវតែជួយកម្មវិធីខ្មែរ-> សាកល្បងDownload បានដឹង​ ^_^=== ការវាយតម្លៃ និងការសំណូមពរ ===ជាកម្មវិធីជំនាន់ទី ១.០សូមអោយផ្កាយ ៥ ដើម្បើទទួលបាននូវកម្មវិធីថ្មីៗហើយនឹងលើកទឹកចិត្តកូនខ្មែរសូមជួយ Share ទៅកាន់Facebook ផង============================-> Download Reference Document> Useful later in life-> Internet connection required-> Free free-> The program is small, fast and easy to use> Kon ought Khmer-> Test Download ^ _ ^=== Evaluations and suggestions ===Software version 1.0Let 5 starsOrder to get the new programsAnd to encourage youngPlease share to Facebook============================

Publisher: Khmer Dream

Number of Apps: 190, including
Latest Update/Release: 433 days ago

Rating:

4.6
Based on 16 ratings

Last Update

3.0
Released September 22, 2017

Requested Permissions:

No data

User Base

Firmographic Data

Ranked #408 in KH Top Free Books & Reference

Week Trend

1
charts
Moved up in 1 charts in the last week
0
charts
Moved down in 0 charts in the last week

Month Trend

0
charts
Moved up in 0 charts in the last month
1
charts
Moved down in 1 charts in the last month
What is a chart?
No Ad Intelligence Data