Cookies help MightySignal deliver its services. By using our services, you agree to our use of cookies.Learn more

La ban phong thuy - La ban so

AppViet Soft

Platform: Android
App ID: com.laban.labanphongthuy.labanso
Price: Free
Category: Lifestyle
App is no longer available in the app store
13
SDKs Installed
0
SDKs Uninstalled
Last Scanned: almost 2 years ago

Installed SDKs

 • App Performance Management (1)
 • Monetization (3)
 • Ad-Mediation (1)
 • A/B Testing (1)
 • App Platform (1)
 • Analytics (1)
 • Description

  Việc xây cất nhà cửa là việc hệ trọng của đời người,vì vậy không thể không xem xét kỹ lưỡng.Phong thủy nhà cửa là vấn đề mà bất cứ người xây nhà nào cũng phải quan tâm đến.Ứng dụng La bàn phong thủy,sẽ hỗ trợ bạn một cách rất chi tiết về xem hướng nhà,xem tuổi làm nhà,xem tuổi bạn nên làm nhà hướng nào,bố trí phòng ở,bếp,cổng...ra sao cho hợp tuổi,hợp mệnh.Và rất nhiều vấn đề về phong thủy nữa tất cả sẽ có trong La bàn phong thủy. Tính năng chính của La Ban Phong Thuy - Giao diện chính là 1 La Bàn Phong Thủy tự đông xoay khi bạn chuyển hướng.- La bàn sẽ báo đó là hướng gì,bao nhiêu độ,thuộc cung nào,vào phần 24 sơn,60 mạch bạn sẽ biết rõ hướng đó hợp với tuổi nào,ví dụ từ 80 đến 100 độ Đông hợp với những người tuổi mão như Đinh Mão,Kỷ Mão,Tân Mão,Quý Mão,Ất Mão.- Những tuổi khác sẽ phù hợp hướng khác,điều này được báo chi tiết trên la bàn.Phần 72 long và thiên địa nhân cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan,nhưng không chi tiết như 2 phần đầu.Ở mục menu của ứng dụng La Ban Phong Thủy :*Xem phong thủy nhà cửa đây là mục chính rất quan trọng trong đó bạn có thể:+Xem tuổi làm nhà: Bằng cách nhập ngày tháng năm sinh và năm dự định khởi công,App sẽ thông báo cho bạn năm đó có thích hợp không? Những năm nào là thích hợp?Và những năm phạm phải Tam Tai,Kim Lâu,Hoàng Ốc để bạn tránh.+Xem hướng nhà:Bạn nhập ngày tháng năm sinh,giới tính App sẽ báo bạn hợp hướng nào ví dụ bạn hợp Tây tứ trạch không hợp đông Tứ trạch..Sẽ có hướng dẫn Tây tứ trạch gồm những hướng nào,từ đó bạn quay lại La bàn ở giao diện chính đối chiếu,sẽ chọn ra hướng phong thủy phù hợp cho ngôi nhàvà các công trình phụ của bạn+Xem hạn tam tai,hoàng ốc,kim lâu bằng cách nhập ngày tháng năm sinh,ứng dụng sẽ thông báo cho bạn những năm gặp những hạn này để bạn tránh làm việc lớn vào những năm này.*Xem tuổi:đây là mục rất thú vị và hữu ích cho những ai đam mê bói toán tử vi bạn có thể:+Xem tuổi làm ăn+Xem tuổi kết hôn+Xem tuổi vọ chồng+Xem tuổi sinh con+Xem tuổi hợp tuổi+Xem tuổi làm nhàđây là những điều mà hầu như ai cũng quan tâm trong cuộc sống tất cả đều có ở Xem tuổi.*Xem hướng nhà:nhập ngày tháng năm sinh giới tính của bạn,ứng dụng sẽ đưa ra phân tích cho cả 8 hướng chính gồm:Tây Nam,Tây,Tây Bắc,Đông Bắc,Đông Nam,Đông,Nam,BắcĐể bạn nên làm nhà hướng nào,tránh hướng nào một cách rất chi tiết.*Màu phong thủy gồm:+Chọn màu đẹp theo tuổi+Xem màu xe hợp tuổikhi bạn nhập ngày tháng năm sinh,ứng dụng sẽ cho bạn biết màu nào hợp với tuổi để thích hợp chọn quần áo,mua xe cộ.v.v.Ngoài ra mục sim số đẹp và mục ứng dụng hay cũng rất thú vị và không thể bỏ qua.Cần xem phong thủy nhà cửa và xem tuổi hãy đến với ứng dụng La bàn phong thủy của chúng tôi.Phiên bản mới sẽ cập nhật thêm nhiều tính năng khác cho bạn.r The construction of houses is important in life, so it could not scrutinize.Feng shui homes is a problem that any building must also interested.Compass feng shui applications, will support you in a very detailed look towards home, see old houses, watching old home which direction you should do,layout room, kitchen, ... how to port with age, with par.And lots more feng shui issues will all be in feng shui compass. The main feature of Laban Phong Thuy - The main interface is the first Feng Shui Compass Automatic rotate when you redirect.- Compass will tell what direction it is, how many degrees of public provision, in section 24 painting, 60 circuit you will know that direction with age,for example from 80 to 100 degrees with the old East crown as Ding Mao, the Rabbit, the Cat, the cat, at Mao.- The other age would fit the other direction, which is reported in detail on the compass.Part 72 Dragon's Heaven and Earth and give you an overview, but not as detailed as the first 2 parts.In the application's menu items Laban Feng Shui:* See feng shui homes is very important the position in which you can:+ See old houses: By entering the date of birth and year expected to begin, the App will alert you in that relevant? These are appropriate year? And the year committed Tai Tam Kim Lau, Yellow Screws for you to avoid.+ View towards house: You enter the date of birth, gender App will inform you of your right direction ie illegal West freezing blame blame ..West will blame guidance includes any direction from where you return to Compass in the main interface to compare, choose the appropriate direction feng shui for the homeand your works+ View term three disasters, royal buildings, a long needle by entering your birth date, the application will notify you of the year met this termso you avoid the large work in these years.* See old: this is very interesting items and useful for enthusiasts who divination horoscope you can:+ See old business+ See marriage age+ See old couple+ View childbearing age+ View of old age+ See old housethese are things that almost anyone interested in life all have in See old.* See the user: date of birth entered your gender, the application will provide analysis for the 8 main directions are:Southwest, West, Northwest, Northeast, Southeast, East, South, NorthSo you should make a direction, any direction to avoid a very detailed way.* Feng Shui Colors include:+ Choose the beautiful color with age+ See color of old carswhen you enter your birth date, the application will tell you the color with age appropriate to choose clothes, buy car co.v.v.Also some nice items and items sim app is also very interesting and can not be ignored.Need to see feng shui and see old buildings come with compass apps our feng shui.The new version will be updated more other features for ban.r

  Publisher: AppViet Soft

  Number of Apps: 10, including
  Latest Update/Release: 650 days ago

  Rating:

  4.2
  Based on 529 ratings

  Last Update

  2.3
  Released October 06, 2017

  Requested Permissions:

  No data

  User Base

  Firmographic Data