สหกรณ์ออมทรัพย์ ขสมก bmta05

PC BRAIN (THAILAND)

Platform: Android
App ID: com.pcbrain.bmta_itc_mobile_login
Price: Free
Category: Finance
App is no longer available in the app store
No SDK Data

Description

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ ขสมก (05) ได้จัดทำ App นี้ เพื่อบริการสมาชิก โดยสมาชิก สามารถตรวจสอบสถานภาพของตนได้ เช่น ทุนเรือนหุ้น หนี้คงเหลือ หมวดคนค้ำประกัน ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกได้ตรวจสอบการดำเนินการของสหกรณ์ และเกิดความเชื่อมั่นในสหกรณ์ต่อไปCooperative savings Muni (05) have been prepared by this App for service members can check their status as the capital debt guarantees, etc. The remaining group members to monitor the operation of the cooperative. And confidence in the cooperative.

Publisher: PC BRAIN (THAILAND)

Number of Apps: 3, including
Latest Update/Release: 1595 days ago

Rating:

5.0
Based on 3 ratings

Last Update

1.01 Alfa
Released February 17, 2013

Requested Permissions:

No data

User Base

Firmographic Data

No Rankings Data
No Ad Intelligence Data