اوقات شرعی

paul vieran

Platform: Android
App ID: com.rahbaran.oghatsharee
Price: Free
Category: Personalization
App is no longer available in the app store

Description

اوقات شرعی تهران و تمامی مراکز استان هااوقات شرعی در دین اسلام عبارتد از: سحر: سحر زمان بعد از نیمه شب و قبل از آغاز صبح است. روزه گیرندگان در این هنگام غذا می‌خورند که به آن سحری می‌گویند.صبح:صبح زمان صبح شرعی از آغاز سپیده‌دم است تا طلوع خورشید. اذان در آغاز صبح خوانده می‌شود و خواندن نماز صبح تا طلوع خورشید مجاز است. روزه گیرندگان قبل از اذان صبح مجاز به خوردن و آشامیدن و کارهای دیگر هستند.طلوع خورشید: طلوع خورشید لحظه دیدن خورشید در هر سرزمین است.ظهر:ظهر هنگامی که خورشید در وسط آسمان قرار گیرد. در این هنگام اذان ظهر و نماز ظهر خوانده می‌شود.عصر: عصر حدود چهار ساعت پس از ظهر است. اذان عصر وقت فضیلت نماز عصر است و نماز عصر را می‌تواند مکلف از بعد از نماز ظهر تا غروب خورشید بخواند.غروب خورشید: غروب خورشید هنگامی که خورشید از دیده در مغرب پنهان می‌شود.مغرب:مغرب پس از غروب خورشید زمان مغرب است و اذان مغرب خوانده می‌شود و نماز مغرب. روزه گیرندگان در این هنگام غذا می‌خورند که به آن افطاری می‌گویند.اعشا: عشا پس از مغرب و قبل از نیمه شب است و در آن اذان عشا و نماز عشا خوانده می‌شود.نیمه شب شرعی:نیمه شب زمان میانه از اذان مغرب تا اذان صبح است. نماز عشا باید قبل از نیمه شب خوانده شود.امید است که این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد. Patent Tehran and all provincial capitalsPrayer in Islam include: Magic: Magic time after midnight and before the start of the morning. Recipients in the days when they eat breakfast say.Morning: Morning Prayer from the beginning of the morning dawn to sunrise. In the early morning call to prayer is read and read till dawn the morning prayer is allowed. Recipients day before the morning azan allowed to eat and drink and other things.Sunrise: Sunrise moment to see the sun in the land.PM: noon when the sun is in the sky. In the noon and afternoon prayers recited noon.Age: Age is about four hours after noon. Asr Azan time of merit for Asr prayer and evening prayer are required to be read out after noon prayers to the setting sun.Sunset: sunset when the sun will not be seen in the west.Morocco: Morocco Morocco is the time after sunset and evening prayers and recited the Azan. Recipients in the days when eating it is called iftar.Asha: night after Maghrib and Isha prayer and before midnight, and it is called prayer.Midnight Prayer: midnight Central time of Azan to Azan morning. Isha prayer should be recited before midnight.It is hoped that this program will be used for your loved ones.

Publisher: paul vieran

Number of Apps: 136, including
Latest Update/Release: 452 days ago

Rating:

No Rating

Last Update

1_w3
Released July 18, 2017

Requested Permissions:

No data

User Base

Firmographic Data

9
SDKs Installed
0
SDKs Uninstalled
Last Scanned: 576 days ago

Installed SDKs

  • A/B Testing (1)
  • App Platform (5)
  • Backend (1)
  • Deep-Linking (1)
  • Networking (1)
  • Other (3)
No Rankings Data
No Ad Intelligence Data