Уроки української мови:Кольори

UKROP INC

Platform: Android
App ID: com.ukrop.ukrcolors4
Price: Free
Category: Education
App is no longer available in the app store
0
SDKs Installed
0
SDKs Uninstalled
Last Scanned: 1273 days ago

Description

Нова навчальна інтерактивна гра для дошкільників «Уроки української мови: Кольори» цього разу відчинить двері у навколишній світ завдяки наступній лексичній темі: кольори. Ми завітаємо до зоомагазину, де малюк зможе знайти собі найкращого товариша – домашнього вихованця, розмалювавши його у всі кольори веселки, крім цього спробує самостійно скласти слова й речення, користуючись значеннями головних фарб (червоний, жовтий, помаранчевий, зелений, синій, коричневий, чорний, рожевий). - сюжетно-рольовая гра- комплексні вправи (абетка, українська мова, український алфавіт, літери, нові слова)- розвиток усіх базових навичок і вмінь (дикція, орфографія, початкова грамота, пам’ять, увага, дрібна моторика)- відсутність усіх вікових і мовних перешкод (українська мова, Ukrainian language)- контекстні й звукові підказки- функція вимкнення музичного супроводження- дитячі пазли- домашнє навчання- яскравий та інтуїтивно зрозумілий геймплейНа вашу дитину чекають шість рівнів, в кожному з яких його зустрінуть яскраві й різнокольорові тварини. Її чекає вибір фарб, складання пазлів, пошук відсутніх частин, визначення правильного забарвлення тваринки, складати слова та речення. Кожний окремий рівень «Уроки української мови: Кольори» спрямований на розвиток і вдосконалення певної навички (дикція, орфографія, початкова грамота, пам’ять, увага, дрібна моторика, абетка, українська мова, український алфавіт, літери, нові слова). Ми будуємо свої перші граматичні конструкції, словосполучення та реченя, вчимося читати і писати. Завдяки «Уроки української мови: кольори» дошкільники зможуть не тільки розпізнавати, називати й писати назви різнокольорових фарб, а й розширять свій кругогляд із галузі зоології.Ми підготували для вас спеціальну методику навчання початкової грамоти через вивчення базових кольорів для дітей, які навчаються вдома (домашнє навчання). Завдяки сюжетно-рольовому характеру гри, діти захоплюються проходженням різних рівнів і непомітно стають експертами у виборі кольору. Українська мова з програмою «Уроки української мови: Кольори» є першою комплексною вправою на розвиток усіх базових навичок і вмінь (абетка, українська мова, український алфавіт, літери, нові слова, дикція, орфографія, початкова грамота, пам’ять, увага, дрібна моторика). Ми не тільки вчимо нові слова, але й формуємо їх візуальний образ, запам’ятовуємо правопис слова і вчимося читати та будувати перші словосполучення і речення. «Уроки української мови: кольори» допомагає розвинути дрібну моторику в дітей, в яких є затримання мовного апарату й наявні аутичні ознаки. Ця нова гра годиться і для дошкільників, і малюків, і може слугувати в ролі якісного й корисного навчального примірника для дітей, вивчаючих українську мови як іноземну.New educational interactive game for preschoolers "Lessons of Ukrainian Colors" this time open the door to the outside world through lexical next topic: colors. We are going to visit a pet store, where the baby will be able to find a best friend - a pet, rozmalyuvavshy it in all colors of the rainbow, in addition to independently try to make words and sentences, using the values ​​of the main colors (red, yellow, orange, green, blue, brown, black , pink).- Plot rolovaya game- Complex exercise (ABC, Ukrainian, Ukrainian alphabet, letters, new words)- Development of all basic skills (diction, spelling, elementary charter, memory, attention, fine motor skills)- The absence of all age and language barriers (Ukrainian language, Ukrainian language)- Context and sound suggestions- Mute soundtrack- Children's puzzles- Home schooling- Bright and intuitive gameplayIn your child wait six levels, each with its bright and colorful meet the animal. She expects selection of colors, folding puzzles, search for the missing parts, determining the correct color pet, form words and sentences. Each individual level "Lessons of Ukrainian Colors" aims to develop and improve certain skills (diction, spelling, elementary charter, memory, attention, fine motor skills, alphabet, Ukrainian, Ukrainian alphabet, letters, new words). We build our first grammatical structures, phrases and sentences, learn to read and write. Thanks to the "Ukrainian language lessons: Colors" Preschoolers will not only recognize, call or write the name of colored inks, but also expand your kruhohlyad field of zoology.We have prepared for you a special method of teaching initial literacy through the study of basic colors for children who learn at home (home schooling). Due to the nature of role-role-playing, children addicted to go through different levels and quietly become experts in a choice of colors.Ukrainian language program "Ukrainian Language Lessons: Colors" is the first comprehensive exercise on the development of basic skills (alphabet, Ukrainian, Ukrainian alphabet, letters, new words, diction, spelling, elementary charter, memory, attention, small motility). We not only learn new words, but they form a visual image, remember spelling words and learn to read and build the first phrase and sentence."Lessons of Ukrainian language: Colors" helps develop fine motor skills in children, including a detention vocal apparatus available and autistic traits. This new game is suitable for preschoolers and toddlers, and can serve as a useful educational quality and copy for children learning Ukrainian as a foreign language.

Publisher: UKROP INC

Number of Apps: 45, including
Latest Update/Release: 109 days ago

Rating:

3.9
Based on 99 ratings

Last Update

1.0
Released September 23, 2014

Requested Permissions:

No data

User Base

Firmographic Data

No Rankings Data
No Ad Intelligence Data